Tropical Leaves

ALGEMENE VOORWAARDEN & GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE - 30 JUNI 2021

1. Aanbieder van deze website & contact       Deze website wordt u aangeboden door Laura Van Gompel, met adres te 3500 Hasselt, Sint Servaasstraat 80, ondernemingsnummer (KBO) 0730.797.901, advocate aan de balie te Mexico (met cédula profesional nr. 09593268) en aan de balie te Limburg, België (Advocaten-ID 1d82ff90-e170-45a5-825e-a8bd81fcf3bb).  2. Informatie aangeboden op deze website       De informatie aangeboden op deze website is louter informatief en als toelichting bij de (internationale) ervaring van Laura Van Gompel als advocate. Deze vormt op geen enkele manier een (bindend) aanbod m.b.t. eventuele juridische dienstverlening in hoofde van Laura Van Gompel, dan wel Van Gompel Advocaten BV. Een eventuele overeenkomst, m.b.t. juridische diensten en/of mandaten, tussen Laura Van Gompel en/of Van Gompel Advocaten BV en cliënten (al dan niet bezoekers van deze website) zal strikt beheerst worden door specifieke algemene dan wel bijzondere voorwaarden (o.m. inzake tarieven en betaaltermijnen). Voornoemde voorwaarden zullen terdege bekend gemaakt en overeengekomen worden vóór de totstandkoming van de betreffende overeenkomst.        3. Gebruik van deze website       3.1. De gebruikers van deze website zullen deze website enkel en alleen gebruiken in het informatieve kader beschreven in hogervermeld artikel 2.        3.2. Het is de websitegebruikers verboden deze website voor eender welke andere doeleinden dan de hogervermelde te gebruiken. Zij zijn in het bijzonder gehouden:
- de website te gebruiken als een goede huisvader en,
- de website niet te gebruiken voor: het verzenden van spam, het stellen van eender welke onwettige handeling, waaronder in ieder geval begrepen worden de activiteiten die kinderen uitbuiten, schade toebrengen of dreigen schade toe te brengen, het weergeven of delen van ongepaste Inhoud of andere materialen (zoals bloot, bestialiteit, pornografie, aanstootgevend taalgebruik, extreem geweld of criminele activiteiten), het verdelen, weergeven en/of opslaan van inhoud, materiaal of gegevens die in strijd zijn met de openbare orde, het voorwerp en de doeleinden van deze voorwaarden, alsook de hierin gemaakte afspraken.
- zich te onthouden van het rechtstreeks of onrechtstreeks via een derde toebrengen van schade aan Laura Van Gompel, Van Gompel Advocaten BV en/of deze website.       4. Intellectuele eigendoms- en andere rechten       4.1. Alle (eigendoms- en andere) rechten m.b.t. deze website, de inhoud ervan alsook de op deze website gebruikte merken, logo’s, benamingen en handels- en domeinnamen (“het Materiaal”) behoren toe aan Laura Van Gompel dan wel specifiek vermelde auteurs en/of bronnen.       4.2. Het is de websitegebruikers verboden het Materiaal op te slaan, te reproduceren, wijzigen, openbaar te maken, distribueren, verzenden, verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te claimen en/of te verlenen aan derden, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Laura Van Gompel of, in voorkomend geval, de specifiek vermelde auteur en/of bron.       5. Verwerking van persoonsgegevens       Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Laura Van Gompel n.a.v. uw bezoek op deze website en/of de informatieverspreiding die hieruit volgt, zie de toepasselijke privacyverklaring.       6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank       6.1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.       6.2. Elke geschil betreffende de geldigheid, uitlegging en uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden zal worden vastgelegd aan en beoordeeld door de rechtbanken te Hasselt (België).