PRIVACYVERKLARING - 30 JUNI 2021
 
Laura Van Gompel, met adres te 3500 Hasselt, Sint Servaasstraat 80, ondernemingsnummer (KBO) 0730.797.901 zal, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 4.7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”), verantwoordelijk zijn voor de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Laura zal deze gegevens verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de AVG en onderhavige privacyverklaring.
 
Deze privacyverklaring zal u informeren omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze website, klik hier: 
 


Bij vragen, klachten of verzoeken omtrent (de verwerking van) uw persoonsgegevens, deze privacyverklaring en/of ons cookiebeleid, contacteer Laura per email naar laura.vangompel@vangompeladvocaten.be of de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen, contact@apd-gba.be of per post (1000 Brussel, Drukpersstraat 35).

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Browser- en sessiegegevens van de websitegebruikers  

O.m. volgende browser- en sessiegegevens worden aan de hand van cookies verzameld, wanneer u gebruik maakt van deze website: het type internetbrowser, hoedanigheid van de gebruiker, taalvoorkeur, datum en tijd van uw bezoek, domeinnaam of website waarlangs u onze website heeft bereikt, aantal bezoeken, IP-adres, gemiddeld gespendeerde tijd op onze website en de bezochte pagina’s. Meer informatie over de cookie-instellingen voor onze website vindt u in ons cookiepolicy 

 • voor het technisch en functioneel beheer van onze website (essentiële en functionele cookies), op basis van onze gerechtvaardigde belangen, m.n. het aanbieden van een veilige en goed-functionerende website,

 • evaluatie van de doeltreffendheid van onze website en opvolgen van het gebruik en/of surfgedrag van de gebruikers (functionele cookies), op basis van uw toestemming 

Contact- en facturatiegegevens van onze (toekomstige) cliënten

O.m. volgende contact- en facturatiegegevens worden verzameld van (toekomstige) cliënten (en/of hun team) die ons contacteren (telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op onze website): naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BTW- en/of KBO-nummer, facturatiegegevens en andere persoonsgegevens gerelateerd aan de dossiers.

 • om te antwoorden op vragen of verzoeken, op basis van onze gerechtvaardigde belangen, m.n. het kunnen toelichten van onze diensten en ervaring.

Contact- en andere gegevens van onze leveranciers

O.m. volgende contact- en andere gegevens van leveranciers (en/of hun team) worden verzameld wanneer wij commerciële contracten met leveranciers onderhandelen en sluiten: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BTW- en/of KBO-nummer.

 • waarvoor: beroep doen op diensten van derden, => op basis van onze gerechtvaardigde belangen om dit te doen, m.n. ter ondersteuning van onze eigen activiteiten.

Selectie- en aanwervingsgegevens van sollicitanten

O.m. volgende selectie- en aanwervingsgegevens worden verzameld wanneer via deze website, e-mail en/of telefonisch gesolliciteerd wordt: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, curriculum vitae en andere documenten en/of gegevens die kandidaten aan ons bezorgen.

 • waarvoor: verwerken, beheren en, in voorkomend geval, gevolg geven aan inkomende sollicitaties => op basis van onze gerechtvaardigde belangen om dit te doen, m.n. ter ondersteuning van onze eigen activiteiten.

 

DIRECT MARKETING

De persoonsgegevens van bestaande cliënten en handelsrelaties worden verwerkt voor direct marketing doeleinden van soortgelijke diensten en producten via e-mails. Deze verwerking gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang, m.n. de promotie van nieuwe diensten, producten, seminaries & evenementen.

 

Voor direct marketing naar andere categorieën van personen zal hiervoor toestemming worden gevraagd, voorafgaandelijk aan de verwerking van de persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij inschrijving op onze nieuwsbrief of na expliciete aanvaarding van onderhavige privacyverklaring (o.m. via opt-in op onze website).

 

Het ontbreken of intrekken van uw toestemming voor direct marketing zal geen negatieve gevolgen hebben op onze dienstverlening t.a.v. u noch op uw toegang tot onze website(tools).

U wil geen direct marketing meer ontvangen? U kan uw toestemming voor alle doeleinden, m.i.v. direct marketing, op elk ogenblik intrekken door ons hiervan te informeren per e-mail naar laura.vangompel@vangompeladvocaten.be.

 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden bewaard worden of volgens de termijn voorzien in ons cookiebeleid (klik hier) of, tenzij wij wettelijk of gerechtelijk gehouden zouden zijn deze gegevens voor een langere termijn bij te houden.

 

In geval van kandidaten-sollicitanten, zullen de persoonsgegevens maximaal 1 jaar bewaard worden, om de kandidaten-sollicitanten te kunnen inlichten over eventuele toekomstige en/of meer geschikte openstaande of opengevallen vacatures.

TOEGANG TOT UW GEGEVENS

Uw persoonsgegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden. Tenzij de wet of een rechterlijk bevel dit oplegt, zullen uw gegevens niet worden overgemaakt aan derden.

 

Soms dienen wij beroep te doen op diensten van derden (zie hieronder), bijvoorbeeld voor het onderhoud en de hosting van onze website en marketing campagnes. Zo ook is Laura Van Gompel bijvoorbeeld aangesloten bij advocatenkantoor Van Gompel Advocaten BV, m.n. voor de juridische dienstverlening as such.

 

Deze derden krijgen hierdoor soms toegang tot (bepaalde van) uw persoonsgegevens. Een verwerkingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 28 van de AVG, zal worden gesloten met deze derden. Hierbij garanderen zij o.m. de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen nemen om uw persoonsgegevens afdoende te beschermen én uw gegevens enkel te gebruiken voor de doeleinden voorzien in deze privacyverklaring.

 

Categorieën van ontvangers binnen de Europese Unie:

 • Van Gompel Advocaten BV

 • wix.com Ltd (hosting domeinnaam)

Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige en/of onopzettelijke vernietiging, beschadiging of verlies alsook tegen ongeoorloofde verwerking, toegang of overdracht.

UW RECHTEN M.B.T. UW GEGEVENS

M.b.t. uw persoonsgegevens heeft u, zonder enige kost, recht op:

 • toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens en alle informatie i.v.m. de verwerking hiervan;

 • verbetering van onvolledige of niet-juiste persoonsgegevens;

 • wissing van uw persoonsgegevens en beperking van de verwerking hiervan;

 • bezwaar tegen (alle of bepaalde doeleinden), opdat vga deze verwerking staakt;

 • intrekking van uw toestemming;

 • Overdracht van uw persoonsgegevens en,

 • neerlegging van een klacht bij de GBA (zie hoger).

 

Wanneer u geen toestemming wenst te geven voor de verwerking van uw gegevens en/of uw eerdere toestemming hiervoor intrekt, is het mogelijk dat:

 • u geen toegang zal hebben tot (al) de tools van onze website,

 • u niet van al onze diensten gebruik kunt maken,

 • hierdoor niet meer aan (al) onze contractuele verplichtingen t.a.v. u kan worden voldaan.

Dit zal geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerkingen op basis van uw eerdere toestemming.

 

Hoe oefen ik mijn rechten uit? Door het overmaken van een kopie van geldig identiteitsbewijs per email naar laura.vangompel@vangompeladvocaten.be. Uw verzoeken in uitoefening van uw rechten zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 5 werkdagen worden doorgevoerd en/of beantwoord.